เก็บเซ็นเซอร์

เก็บเซ็นเซอร์

ดูแลเซ็นเซอร์และ transmitter
ศัพท์ควรรู้เกี่ยวกับเบาหวานชนิดที่ 1