87490

ใส่ค่าน้ำตาลแบบ real time ลงใน smartwatch
leonard Thompson มนุษย์คนแรกที่ฉีดอินซูลิน